תנאי שימוש

התנאים וההגבלות שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין חברת מטודלה מערכות תיירותיות בע"מ, ח.פ: 516159449, אשר משרדה הראשי ממוקם בכתובת: ויצמן 73 תל אביב, ישראל ולהלן: "מטודלה" ו/או "החברה" ו/או "אנחנו" ו/או "שלנו"), אשר מפעילה אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל המציעים שירותי תכנון נסיעות וחופשות ובינהן אתרי www.shichor.co.il ו/או metudela.com ו/או tripready.co.il ו/או אפליקציית שיחור ו/או אפליקציית מטודלה (להלן: "אתרי ויישומון שיחור") לבין המשתמשים באתרי ויישומון שיחור ו/או בשירותים (כהגדרתם להלן) (להלן: "אתה" /או "המשתמש/ת" או "משתמשים").

השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

מטודלה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. את/ה אחראי/ת לקרוא את תנאי השימוש הללו מעת לעת ולהתעדכן בכל שינוי שיערך בהם. המשך שימושך במערכת ו/או בשירותים לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי השימוש המתוקנים. מטודלה תוכל לשנות כל חלק באתרי ויישומון שיחור, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי למטודלה. נכון להיום, למעט בקשר עם מנוע איתור מדיניות קורונה ושירותי תיירות מותאמת (כהגדרתה מטה) אין חובת תשלוםלמטודלה בעד שימוש באתרי ויישומון שיחור אך אנו רשאים לשנות זאת בכל עת ולדרוש תשלום בקשר עם שימוש כאמור לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

שימושך באתרי ויישומון שיחור מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות"). המשתמש/ת מתבקש/ת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ובעיון שכן הוא מכיל מידע הנוגע לזכויותיך המשפטיות ולהגבלות החלות עליהן. בנוסף, באזורים מסוימים של אתר ויישומון שיחור (והגישה שלך או השימוש בהיבטים מסוימים של השירותים או תוכן המוצג או אליו אתה מופנה דרך אתרי ויישומון שיחור) עשויים להיות תנאים שונים, תקנים, הנחיות או מדיניות שפורסמו או שיידרשו ממך להסכים עם תנאים והגבלות נוספים.

 1. מבוא.

אתרי ויישומון שיחור, מנגישים מידע תיירותי (כפי שמוגדר מטה) למשתמשים, כוללים הפניות של משתמשים לרכישת מוצרי תיירות מצדדים שלישיים או לקבלת תוכן אחר מצדדים שלישיים ("הפניות" ו- "מוצרי צד שלישי")  מאפשרים למשתמשים לקבל הצעות לאגרגציה ויצירת חבילות נסיעות, תיירות ונופש המותאמות להם ולצרכיהן באופן אישי ולרוכשן מאת ו/או באמצעות מטודלה  (להלן: "שירותי תיירות מותאמת" ו- "חבילות התיירות") וקישור לבנקים ו/או מוסדות פיננסים למתן הצעות למשתמשים לקבלת מימון בקשר עם רכישת מוצרי צד שלישי או חבילות התיירות (להלן: "שירותי מימון"; וביחד עם אספקת המידע התיירותי, חבילות התיירות, שירותי תיירות מותאמת והפניות: "השירותים").

 1. הרשמה לאתר.

ישנם שירותים שכדי ליהנות  מהם כגון חבילות התיירות, שירותי מימון ושירותי תיירות מותאמת, יש צורך בפתיחת חשבון משתמש באתר ויישומון שיחור. במעמד פתיחת החשבון המשתמש/ת נדרש/ת למסור מידע אודותיו למטודלה. מטודלה רשאית לסרב לפתוח חשבון עבור משתמש/ת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. את/ה מסכים/ה להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. הנך מתחייב/ת לעדכן את פרטי החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מאי עדכון חשבון על ידי המשתמש, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. גילוי ססמתך לכל אדם אחר הינו אסור. ככל ששכחת את סיסמתך, ניתן ליזום תהליך איפוס סיסמא אשר יופעל דרך כתובת המייל ו/או הטלפון הנייד המוזנים בחשבון המשתמש/ת. במידה וחשבונך נסגר, לא תורשה/י לפתוח חשבון שוב ללא הסכמה מפורשת מאתנו. את/ה אחראי/ת בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלך ועל כל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. מטודלה איננה יכולה להבטיח כי תזהה כל שימוש בלתי נאות בחשבון, באתר וביישומון שיחור, ובשירותים או שתוכל למנוע שימוש כאמור.

הנך מסכים/ה שאנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את חשבונך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור כוללות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (ב) הפרה של תנאי השימוש הללו או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לבנייה וקידום קהילת המשתמשים שלנו או לעניינינו העסקיים. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה, לרבות חקירת ההפרה או החשד להפרה. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. הנך רשאי/ת לדרוש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת office@metudela.com. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על החובות שלך כלפינו תחת תנאי השימוש הללו (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 1. שירותים.
  1.  שימוש בתוכן האתר.

3.1.1 אתר וישומון שיחור כוללים בין היתר מידע על יעדים תיירותיים, לרבות טיסות, אתרים, מלונות, אטרקציות ועוד ("מידע תיירותי") והפניות למוצרי צד שלישי  אשר מאפשרים למשתמשים המעוניינים בכך לרכוש אותם מוצרי צד שלישי ועל ידי כך להרכיב לעצמם טיול, נסיעה או נופש בהשראת המידע התיירותי. יובהר בזאת כי כי כל ההפניות ומוצרי צד שלישי מוצעים על ידי צד ג' ובאחריותם, ורכישתם על ידי המשתמש נעשית ישירות מצדדי ג' כאמור ותחת הסכמי רכישה ותנאי שימוש כפי שיקבע בין המשתמש וצדדי ג' אלו. על כן מטודלה לא תישא באחריות בגין התוכן של הפניות ו/ואו בגין כל עניין הקשור במוצרי צד שלישי, לרבות בקשר עם ביטולים, שינויים, סכסוכים או טענות כלשהן בקשר עם אספקת מוצרי צד שלישי אשר פתרונם וטיפולם יהיה באחריות המשתמש וצד ג' הרלוונטי בלבד.

3.1.2 מערכת איתור מדיניות הקורונה במדינות השונות: כחלק מהשירותים אתר ויישומון שיחור מציע למשתמשים שירותים המאפשרים לרוכשי השירות לקבל דוח המפרט את הכללים, התקנות וההנחיות החלות על משתמש וקבוצת נוסעים שאיתו בקשר עם מחלת הקורונה הקשורות למעבר בין גבולות וטריטוריות ("שירותי מערכת איתור הנחיות הקורונה"). כל דוח ניתן ביחס לנתיב טיסה/תיור ותאריכים שהוזנו ע"י הרוכש למערכת בעת ביצוע ההזמנה. אנו נעדכן כל דוח עד למועד הטיסה הרלוונטית ככל שנזהה כי חלו שינויים בהוראות והנחיות שפורטו בדו"ח המקורי שהפקנו למשתמש. כל בקשה לקבלת דו"ח לגבי תאריכים אחרים/נוספים או נתיב טיסה/תיור שונים, תהא כרוכה בהזמנה ובתשלום עבור דו"ח נוסף.

3.1.3 שירותי מערכת איתור הנחיות הקורונה מסופקים בהתאם לפרטים המוזנים על ידי המשתמש בקשר עם קבלת השירותים הנ"ל ועלולים להיות מושפעים מנכונות פרטים אלו. בנוסף שירותי מערכת איתור מדיניות הקורונה נסמכים על מידע המפורסם בציבור, ואין למטודלה כל קשר לגורמים ממשלתיים באופן שמאפשר לחברה לוודא נכונות הפרטים. מטודלה תעשה מאמצים מירביים באופן סביר, לספק מידע עדכני ונכון, ואולם, במידה ותיהיה סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין המדיניות שחלה בפועל, אין אנו נושאים ולא נישא בכל אחריות לפער זה. בפרט כל המידע המסופק למשתמש במסגרת מנוע מדיניות קורונה מסופק על יד מטודלה "כפי שהוא" ("AS IS").

3.1.4 שימושך באתר ויישומון שיחור ו/או בשירותים הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע באתר ויישומון שיחור ו/או בשירותים ואנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין למטודלה כל אחריות בגין תכנים המופיעים באתר ויישומון שיחור ו/או בשירותים, לרבות בגין הצעות למסלולי טיולים, נקודות עניין, המלצות וכו', ואין החברה ערבה או אחראית למידת הדיוק של תכנים אלה. אתר ויישומון שיחור בכללותם, לרבות כל מידע המופיע בהם ו/או שירותים, והתוכנה העומדת בבסיסם ולרבות כל השירותים ושירותי המימון מוצעים למשתמשים כפי שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על אתר ויישומון שיחור ועל המידע והשירותים, הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק, האמינות, השימושיות, המחיר, הזמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או הביצועים של אתר ויישומון שיחור ו/או השירותים , ו/או שהם יסופקו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

 

  1. שירותי מימון.

אנחנו מספקים פלטפורמה המאפשרת למשתמשים לקבל הצעות למימון והלוואות מבנקים ו/או מוסדות פיננסים מסוימים, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.  מטודלה איננה מעורבת ואיננה צד להתקשרות או לבחינת זכאותם של משתמשים בקשר עם הלוואות או מימון אחר ואיננו יכולים להבטיח שתקבלו הלוואה כלשהי ו/או שסכום או תנאי ההלוואה יהיו נאותים ו/או מתאימים לצרכיך.

  1. רכישת חבילות תיירות.
   1. מטודלה מציעה שירותי תיירות מותאמת וחבילות תיירות על סמך מידע שהמשתמש מספק למטודלה. חבילות התיירות עשויות לכלול בין היתר טיסות, מלונות, אטרקציות, מסעדות, בניית מסלולי טיול ועוד. חבילות התיירות נרכשות ישירות ממטודלה ויסופקו באמצעות ספקים חיצוניים, מהארץ ומחו"ל ("ספקי מוצרי תיירות מותאמת").  
   2.  הזמנות. משתמשים רשומים יכולים לרכוש שירותי תיירות מותאמת וחבילות תיירות (ככל שהם זמינים לרכישה והזמנה) על ידי ביצוע הזמנה מתאימה באתרי ויישומון שיחור או באופן טלפוני ("ההזמנה"). ההזמנה עשויה לכלול (לפי העניין), בין היתר, תשלום עבור הגישה לשירותים ("דמי השירות") תשלום עבור חבילת התיירות ("דמי חבילה" וביחד עם דמי השירות: "תשלום שירותי תיירות מותאמת"), תיאור של השירותים וחבילות התיירות הנרכשות, כגון תקופת מנוי, סוג מנוי, תכולת החבילה, מוצרי התיירות הנרכשים, אפשרויות ביטול ושינויים, תנאי תשלום וחיוב נוספים ועוד, אשר יוצגו למשתמש באתרי ויישומון שיחור בעת ביצוע ההזמנה והחיוב בגינה. ביצוע ההזמנה יעשה לפי פרטי הנוסעים כפי שיוצגו ע"י הלקוח (שם באנגלית ופרטי דרכון). מילוי ומתן פרטים לא נכונים עלול לגרום לביטול ההזמנה ו/או אי כיבודה ע"י ספקי התיירות השונים.
   3. תשלום. במעמד ביצוע ההזמנה יתכן ויוצגו מספר אפשרויות לאמצעי תשלום. העברה וסליקת התשלום מבוצעת באמצעות ספקי שירותי סליקת תשלום, ו/או צד שלישי ו/או חברת כרטיסי אשראי ("ספקי שירותי התשלום") ובכפוף לתנאי השימוש של ספקי שירותי התשלום הרלוונטיים. במידה והנך מעוניין לבצע הזמנה ולאשר את התשלום המקוון, הינך: (1) מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספקי שירותי התשלום; (2) מאשר כי יתכן ותתבקש להירשם לאתר ספק שירותי התשלום או לפתוח חשבון משתמש אצלו; (3) מאשר כי בדיקת פרטי אמצעי התשלום, ואישור או ביטול ההזמנה על ידי ספק שירותי התשלום אינו באחריות ואינו מבוצע על ידי מטודלה. אנו לא אחראיים, במפורש או במשתמע, לכל פעילות ו/או התנהלות של ספקי שירותי התשלום.
   4. תנאי שימוש, שינויים וביטולים. כל ההזמנות של חבילת תיירות באתרי ויישומון שיחור כפופות לתנאי השימוש ומדיניות הביטולים של ספקי מוצרי תיירות מותאמת המספקים את השירות או המוצר ואשר יהיו זמינים למשתמש בעת ביצוע ההזמנה או בעת קבלת המוצר או השירות ("תנאי מוצרי תיירות מותאמת"). משתמש אשר רוכש חבילת תיירות מסכים ומתחייב כי יציית לכל תנאי מוצרי תיירות מותאמת החלה על מוצרי ושירותי התיירות המהווים את חבילת התיירות אשר רכש. מובהר כי מוצרי תיירות (טיסות, מלונות, אטרקציות, נק' עניין וכו') הכלולים בחבילות התיירות מסופקים על ידי ספקים חיצוניים אשר חלקם כפופים לדיני מדינת ישראל וחלקם אינם כפופים לדיני מדינת ישראל ולפיכך גם תנאי מוצרי תיירות מותאמת עשויים להיות כפופים לדינים שונים לרבות לדיני ביטול ושינוי שונים. משתמש אשר מעוניין לבטל חבילת תיירות אשר רכש זכאי ליהנות מהוראות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") רק בקשר עם מוצרי התיירות המסופקים על ידי ספקים שהחוק חל לגביהם. למען הסר ספק, בקשת ביטול עסקה תחת החוק תיחשב שהתקבלה ביום בו נשלחה למטודלה ובלבד שהבקשה התקבלה בכתובת המיועדת לקבלת בקשות ביטול עסקה עד השעה 13:00 זמן ישראל. בקשת ביטול תחת החוק שתתקבל לאחר השעה 13:00 תיחשב שהתקבלה ביום העסקים הבא. בקשת ביטול לפי החוק צריכה להישלח אל  [office@metudela.com]. אין תוקף לבקשות ביטול שיועברו בע"פ. למען הסר ספק החוק חל רק על צרכן ישראלי כהגדרתו בחוק. חברה או עסק או מי שאינו עונה להגדרת צרכן תחת החוק, אינם זכאים לזכויות תחת חוק הגנת צרכן. אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים במסגרת הזמנה, כל הזמנה הינה סופית ולא ניתן לבטלה או לסיימה מטעמי נוחות על ידי המשתמש או הלקוח. מטודלה תעשה את מירב המאמצים הסבירים על מנת לסייע בשינויים ו/או ביטולים מול ספקים שהחוק לא חל לגביהם.
   5. הזמנות ברות ביטול. על אף האמור לעיל, הזמנות של חבילות תיירות מותאמת הנרכשו ביחד עם אפשרות לביטול, על פי הפרטים שמוצגים למשתמש בעת ביצוע ההזמנה ("חבילות מותאמות ברות ביטול") ניתנות לביטול או לשינוי בכפוף לתנאים המופיעים כאן בעת ביצוע ההזמנה באתר, גם שלא לפי החוק וללא תלות בזהות ספק מוצרי התיירות המותאמת.
    1. ביטול ע"י הלקוח עד שבועיים לפני הנסיעה - דמי ביטול של 10% מעלות הטיול.
    2. ביטול ע"י הלקוח - בין שבועיים ל-7 ימים לפני הנסיעה - דמי ביטול של 20% מעלות הטיול.
    3. לא ניתן לבטל את הרכישה במועד קצר מ-7 ימי עסקים לפני הנסיעה.
   6. ביטול מצד מטודלה. אנחנו רשאים לבטל את העסקה/הזמנה אתך במקרים הבאים:
  1. נפלה טעות בתום לב במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר
  2. במקרה של תקלה טכנית או ביטול אספקת השרות או המוצר ע"י הספק

ובמקרים אלו אנו נחזיר למשתמש תשלום שירותי תיירות מותאמת ששולמו מראש ושבגינם לא ניתן שירות או מוצר.

   1. שינוי מצד מטודלה. מטודלה תהיה רשאית לשנות מוצרי תיירות שאינם מהותיים בחבילת תיירות במקרה שבו היא סבורה שמוצרים אלו לא יסופקו כראוי על ידי ספק מוצרי התיירות המותאמת הרלוונטית, ובלבד שהודיעה על כך מראש ובכתב למשתמש, והציעה תחליף סביר (או לחילופין הציעה החזר כספי חלקי המשקף את שווי המוצר עבור מטודלה). במקרה של הודעה מאת מטודלה על שינוי כאמור יהיה רשאי המשתמש לבטל את חבילת התיירות ובלבד שנתן על כך הודעה למטודלה בתוך 7 ימים מהודעת מטודלה על השינוי אך בכל מקרה לא פחות מאשר 14 ימים לפני מועד תחילת חבילת התיירות.

 

   1. היעדר אחריות.

 

מוצרי התיירות המותאמת אינם מסופקים על ידי מטודלה ומוסכם כי מטודלה אינה נושאת בכל אחריות לגבי טיבם, התאמתם למשתמש וקבוצת הנוסעים עימו, דייקנותם, ו/או איכותם, והם מונגשים למשתמש על ידי מטודלה במצבם כפי שהם AS IS)).  

 

   1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של תקלה, טעות, או אי שביעות רצון, מטודלה תנקוט במאמצים סבירים על מנת לסייע בטיפול באירוע זה לשביעות רצון המשתמש לרבות באמצעות יצירת קשר עם ספקי מוצרי תיירות מותאמת ופעולה בשם המשתמש בעניינים אלו.

 

   1. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים בהם תסבור מטודלה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי נפל פגם מהותי באחד או יותר ממוצרי התיירות בחבילת התיירות, תעניק מטודלה למשתמש חבילת תיירות זהה לזו שנפל בה הפגם כאמור ואשר ניתנת למימוש בתוך 3 חודשים ממועד ההענקה על ידי מטודלה, ובלבד שהמשתמש הודיע על הפגם המהותי למטודלה בכתב או במייל בתוך 14 ימים ממועד החזרה מהטיול הרלוונטי.

 

 1. קישורים.

באתר ויישומון שיחור עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים, למידע לשירותים וכו' המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים במערכת בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם, אלא כפי שמופיע במפורש במערכת. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהמערכת ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתם בוחרים לעשות ברשתות חברתיות.

 

 1. מגבלות.

חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, את/ה מתחייב/ת שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס אתר ויישומון שיחור; (ב) שינוי של אתר ויישומון שיחור ו/או בתוכן המוצע בהם, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך המערכת ו/או בקשר לשירותים ו/או למימון. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהמערכת ו/או מהשירותים ו/או בקשר למימון או הקוד שלהם; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של המערכת; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו) התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך, לרבות שימוש בחשבונות משתמשת מרובים; (ז) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

 

 1. קניין רוחני.

אתר ויישומון שיחור בכללותם והמידע או התוכן המופיע בהם (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבהם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בהם), הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. כל הסימנים המופיעים באתר ויישומון שיחור הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

 

 1. פרטיות.

אנחנו אוספים מידע שמשתמשים מוסרים בעת הרישום למערכת ו/או נאסף באמצעים דיגיטאליים בעת השימוש במערכת, בשירותים ו/או במימון, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותם אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלהם (להלך "המידע"). אנחנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תתוקן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש במערכת ו/או בשירותים ו/או במימון מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

 

 1. הגבלת אחריות

כללי: איננו בנק, יועץ פיננסי, ספק אשראי, חברת ביטוח או סוכן נסיעות. אנחנו משתדלים לספק לכם מידע ותכנון שימושי ומועיל, אך איננו יכולים להבטיח את דייקנות, יעילות, שימושיות ו/או מהימנות של מידע כלשהוא, לרבות מידע לגבי הטיולים ו/או השירותים ו/או מידע לגבי המימון. כמו כן, המידע המסופק, יכול להיות נכון לרגע נתון ולהשתנות כעבור זמן ו/או עם שינוי בכל נתון שהוא. הניתוחים, התחשיבים והמידע המסופקים תלויים בנכונות ודיוק המידע הנמסר על ידי המשתמשים ו/או הנאסף על ידינו. איננו אחראים על כל מידע שמשתמשים מוסרים במערכת ו/או בשירותים ו/או בקשר למימון. איננו אחראים על כל עסקה שמשתמשים או אחרים יקשרו עם בנקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או ספקי שירות ו/או כל צד ג'. איננו ערבים לכך שכל צד שהוא יקיים את תנאי החוזה ו/או העסקה. הטיולים הינם באחריות הבלעדית של המשתמשים. החברה אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי בכל הנוגע לפעולות שמשתמשים בוחרים לעשות או לא לעשות בקשר לטיולים. כמוכן איננו אחראים לבחירת יעד הנסיעה ומידת התאמתו, לחישוב התמחיר ולעלויות בפועל וכו'. אנא טיילו באחריות, עקבו אחר הכללים וההנחיות הניתנים על ידי הגופים האחראים והשתמשו בשכל הישר שלכם. אנא קחו בחשבון את תנאי מזג האוויר, האקלים, תנאי השטח, התנאים הפוליטיים, תנאי התחלואה, הכללים והחוקים המקומיים וכדומה.

 

 

 

אנו מבהירים כי למעט כפי שמופיע בתנאי שימוש אלה במפורש, המידע המוצג במערכת ו/או בקשר לשירותים אינו מהווה המלצה, יעוץ, יעוץ פיננסי ו/או הצעה מטעמינו לבחירת יעד לטיול, לרכישת מוצר או שירות כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג במערכת ו/או בקשר לשירותים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או התוכן ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.  כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבלו מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמכו על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותכם הבלעדית.

 

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי אגבי, תוצאתי, עקיף, בלתי ישיר או עונשי הקשור בשימוש באתרי ויישומון שיחור או בשירותים. החבות הכוללת של החברה בקשר עם תנאי השימוש הללו ו/או בקשר עם אתרי ויישומון שיחור, לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה במסגרת שימושך בשירותי מטודלה. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש בשירותי מטודלה, החברה לא תהיה חבה לך כל סכום או פיצוי.

 

 1. שיפוי.

את/ה מתחייב/ת לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים מטענות צד שלישי, באופן ישיר או עקיף הקשורות: (א) להפרה של תנאים אלו על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב/בסיסמא שלך; (ב) לשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) באתרי ויישומון שיחור ו/או בשירותים; (ג) להפרה על ידך של תנאי השימוש של ספקי מוצרי תיירות ו/או הפרת זכויותיהם או נזקים שגרמת להם; ו-(ד) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות.

 

 1. הוראות שונות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, את/ה מסכים/ה שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך האימייל וסמס. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. החברה רשאית להמחות או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי/ת להמחות או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, וכל ניסיון המחאה/הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. בכל סכסוך שמטודלה הינה צד לו עקב או בקשר עם הסכם זה המשתמש מסכים כי יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.