תנאי שימוש

אתרי ויישומון "שיחור", בבעלות חברת מטודלה מערכות תיירותיות בע"מ (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") מספקים פורטל לפרסונליזציה של טיולים, הכולל פלטפורמה לתכנון טיולים (לרבות מחשבון עלויות) ולהזמנת שירותים קשורים לטיולים מצדדים שלישיים (לרבות כרטיסים למופעים ולאטרקציות, מלונות, השכרת רכב, מנוע איתור מדיניות הקורונה במדינות השונות וכדומה, להלן, ביחד: "השירותים") ופלטפורמה שמפגישה צרכנים ובנקים ו/או מוסדות פיננסיים שיכולים לעזור במימון הטיול (להלן: "המימון"), הכל באמצעות המערכת שלנו, הכוללת את אתרי  www.shichor.co.il ו/או metudela.com ו/או tripready.co.il ו/או אפליקציית שיחור ו/או אפליקציית מטודלה (להלן, ביחד "המערכת"). תנאי שימוש אלו מסדירים את הגישה שלך ושימושך במערכת ו/או בשירותים ו/או במימון. "המשתמש/ת" או "את/ה" או "אתם" הינו המשתמש/ת במערכת ו/או בשירותים ו/או במימון. הכניסה למערכת מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת https://shichor.co.il/he/privacy (להלן "מדיניות הפרטיות"), כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש/ת מתבקש/ת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. את/ה מסכים/ה להיות כפוף/ה לכל השינויים כאמור. את/ה אחראי/ת לקרוא את תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך במערכת ו/או בשירותים ו/או בקשר למימון לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי השימוש המתוקנים. אנחנו נוכל לשנות כל חלק מהמערכת, בכל עת, או להפסיק את השירותים ו/או הצעות המימון או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי. נכון להיום, אין חובת תשלום בעד שימוש במערכת אבל אנחנו רשאים לשנות זאת ולדרוש תשלומים בעד השימוש לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

למען הסר ספק, המידע שאנחנו מספקים במערכת, לרבות מידע הקשור לשירותים ו/או למימון, מסופק ללא כל אחריות. אין לנו כל אחריות בקשר לתכנים המופיעים במערכת ו/או בקשר לטיולים, לתכנונם, למועדים, לעלויות, לתחשיבים, לבחירות שלכם, למחירים וכדומה. שימושך במערכת מותנית בהסכמתך לכך. 

 

  1. שימוש במערכת

המערכת והשירותים מיועדים לשימוש עצמי בלבד, ואינם ניתן להעברה לצדדים שלישיים. בהתאם, בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול, עבור גישה ושימוש במערכת ו/או במידע ו/או בשירותים ו/או בקשר למימון. אינך רשאי/ת להשתמש במערכת, בשירותים ו/או במימון כדי לבנות מאגר מידע עצמי או לצרכים מסחריים כלשהן או לחילופין, בכל אופן שמהווה שימוש לא סביר או ניצול לרעה. המערכת, השירותים ו/או המימון מיועדים למשתמשים בני 18 ומעלה ו/או לקטינים שקיבלו את הסכמת הוריהם ו/או האפוטרופוס שלהם. כניסתך למערכת ו/או שימושך בשירותים ו/או במימון מהווים אישור לכך שהנך מעל גיל 18 ו/או שקיבלת את הסכמת ההורים ו/או האפוטרופוס. הכניסה למערכת והשימוש בשירותים ו/או במימון, אסורים אם השימוש כאמור אסור על פי כל דין.

 

  1. הרשמה

כדי ליצור חשבון אצלנו נבקש ממך למסור מידע מסוים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש/ת שהוא/שהיא, הכל לפי שיקול דעתנו המוחלט. הנך מתחייב/ת לעדכן את פרטי החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית. אסור לך לגלות את הסיסמא שלך לאחר. אנחנו לא נבקש ממך לגלות את הסיסמא שלך. אם תשכח/י את הסיסמא, תוכל/י לבקש שסיסמא חדשה תישלח לכתובת האימייל או לטלפון שלך. אם את/ה או מישהו אחר שמשתמש בחשבון שלך מפר את תנאי השימוש האלה אנחנו נהיה רשאים לסגור את החשבון. במידה וחשבונך נסגר, לא תורשה/י לפתוח חשבון שוב ללא הסכמה מפורשת מאתנו. את/ה מסכים/ה להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. את/ה אחראי/ת בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלך ועל כל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. איננו משגיחים על הנדון ואיננו יכולים להבטיח שאנו נדע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, במערכת, בשירותים ו/או במימון או שנוכל למנוע שימוש כאמור.

 

הנך מסכים/ה שאנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את החשבון שלך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור כוללות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (ב) הפרה של תנאי השימוש הללו או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה, לרבות חקירת ההפרה או החשד להפרה. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. הנך רשאי/ת לדרוש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת office@metudela.com. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על החובות שלך כלפינו תחת תנאי השימוש הללו (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 

  1. הזמנת שירותים המוצעים על ידי מטודלה ותשלום

הבהרה – למעט שירותי "מנוע איתור הנחיות קורונה" המסופקים על ידי החברה ("שירותי מטודלה"), כל שאר הרכישות של מוצרים או שירותים הזמינים או נגישים באתר, מסופקים על ידי גורם שלישי, איתו המשתמש מתקשר באופן ישיר במועד ההזמנה, ובכפוף לתנאים הכלליים ובמיוחד לכללי השינוי או הביטול של הספק אשר מונגשים למשתמש במסגרת שימוש או גישה לשירותים ומוצרים אלו, ולגביהם לא תישא החברה בכל אחריות.

 

שירותי מנוע איתור הנחיות הקורונה: שירותי מנוע איתור הנחיות הקורונה מאפשר לרוכשי השירות לקבל דוח המפרט את הכללים, התקנות וההנחיות החלות על משתמש וקבוצת נוסעים שאיתו בקשר עם מחלת הקורונה הקשורות למעבר בין גבולות וטריטוריות. כל דוח ניתן ביחס לנתיב טיסה/תיור ותאריכים שהוזנו ע"י הרוכש למערכת בעת ביצוע ההזמנה. אנו נעדכן כל דוח עד למועד הטיסה הרלוונטית ככל שנזהה כי חלו שינויים בהוראות והנחיות שפורטו בדו"ח המקורי שהפקנו למשתמש. מטודלה עושה כל מאמץ להבטיח את עדכניות המידע, ואולם אינה יכולה לקבל על עצמה כל אחריות לטעויות ו/או לשינויים שיימצאו. כל בקשה לקבלת דו"ח לגבי תאריכים אחרים/נוספים או נתיב טיסה/תיור שונים, תהא כרוכה בהזמנה ובתשלום עבור דו"ח נוסף.   

 

הזמנת שירותים: על מנת להזמין ולרכוש שירותי מטודלה, על המשתמש להירשם לאתר ולבצע הזמנה של שירותי מטודלה ככל שאלה זמינים לרכישה והזמנה באתר ("הזמנה"). הזמנה עשויה לכלול, בין היתר, תשלום עבור הגישה לשירותים ("דמי השירות"), תיאור של שירותי מטודלה הנרכשים, תקופת מינוי, סוג מינוי, אפשרויות ביטול, תנאי תשלום וחיוב נוספים ועוד, אשר יוצגו למשתמש באתר בעת ביצוע ההזמנה והחיוב בגינה.

תשלום דמי השירות: במעמד ביצוע ההזמנה יתכן ויוצגו מספר אפשרויות לאמצעי תשלום. העברה וסליקת התשלום מבוצעת באמצעות ספקי שירותי סליקת תשלום, ו/או צד שלישי ו/או חברת כרטיסי אשראי ("ספקי שירותי התשלום") ובכפוף לתנאי השימוש של ספקי שירותי התשלום הרלוונטיים.

במידה והנך מעוניין לבצע הזמנה ולאשר את התשלום המקוון, הינך: (1) מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספקי שירותי התשלום; (2) מאשר כי יתכן ותתבקש להירשם לאתר ספק שירותי התשלום או לפתוח חשבון משתמש אצלו; (3) מאשר כי בדיקת פרטי אמצעי התשלום, ואישור או ביטול ההזמנה על ידי ספק שירותי התשלום אינו באחריות ואינו מבוצע על ידי חברת מטודלה. אנו לא אחראיים, במפורש או במשתמע, לכל פעילות ו/או התנהלות של ספקי שירותי התשלום.

 

אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים במסגרת הזמנה, כל הזמנה הינה סופית ולא ניתן לבטלה או לסיימה מטעמי נוחות על ידי המשתמש או הלקוח. החברה רשאית לבטל או לסיים הזמנה בכל עת, מטעמי נוחות, על ידי מתן הודעה בכתב (כולל בדוא"ל), ובמקרה כזה אנחנו נחזיר למשתמש/לקוח דמי שירות ששולמו מראש ושבגינם לא ניתן שירות.

 

  1. קישורים

במערכת עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים, למידע לשירותים וכו' המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים במערכת בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם, אלא כפי שמופיע במפורש במערכת. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהמערכת ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתם בוחרים לעשות ברשתות חברתיות.

 

  1. מגבלות

חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, את/ה מתחייב/ת שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס המערכת; (ב) שינוי של המערכת ו/או בתוכן המוצע, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך המערכת ו/או בקשר לשירותים ו/או למימון. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהמערכת ו/או מהשירותים ו/או בקשר למימון או הקוד שלהם; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של המערכת; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו) התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך, לרבות שימוש בחשבונות משתמשת מרובים; (ז) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

 

  1. קניין רוחני

המערכת בכללותה והמידע או התוכן המופיע בה (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובה, יישומי התוכנה שבה, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בה או גלום בה), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי/ת להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע במערכת ו/או בקשר לשירותים ו/או בקשר למימון. אינך רשאי/ת להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב במערכת או בקשר לשירותים ו/או בקשר למימון. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

 

  1. פרטיות

אנחנו אוספים מידע שמשתמשים מוסרים בעת הרישום למערכת ו/או נאסף באמצעים דיגיטאליים בעת השימוש במערכת, בשירותים ו/או במימון, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותם אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלהם (להלך "המידע"). אנחנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תתוקן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש במערכת ו/או בשירותים ו/או במימון מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

 

  1. הגבלת אחריות

כללי: איננו בנק, יועץ פיננסי, ספק אשראי או סוכן נסיעות. אנחנו משתדלים לספק לכם מידע שימושי ומועיל, אך איננו יכולים להבטיח את דייקנות, יעילות, שימושיות ו/או מהימנות של מידע כלשהוא, לרבות מידע לגבי הטיולים ו/או השירותים ו/או מידע לגבי המימון. כמו כן, המידע המסופק, יכול להיות נכון לרגע נתון ולהשתנות כעבור זמן ו/או עם שינוי בכל נתון שהוא. הניתוחים, התחשיבים והמידע המסופקים תלויים בנכונות ודיוק המידע הנמסר על ידי המשתמשים ו/או הנאסף על ידינו. איננו אחראים על כל מידע שמשתמשים מוסרים במערכת ו/או בשירותים ו/או בקשר למימון. איננו אחראים על כל עסקה שמשתמשים או אחרים יקשרו עם בנקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או ספקי שירות ו/או כל צד ג'. איננו ערבים לכך שכל צד שהוא יקיים את תנאי החוזה ו/או העסקה. הטיולים הינם באחריות הבלעדית של המשתמשים. החברה אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי בכל הנוגע לפעולות שמשתמשים בוחרים לעשות או לא לעשות בקשר לטיולים. כמוכן איננו אחראים לבחירת יעד הנסיעה ומידת התאמתו, לחישוב התמחיר ולעלויות בפועל וכו'. אנא טיילו באחריות, עקבו אחר הכללים וההנחיות הניתנים על ידי הגופים האחראים והשתמשו בשכל הישר שלכם. אנא קחו בחשבון את תנאי מזג האוויר, האקלים, תנאי השטח, התנאים הפוליטיים, תנאי התחלואה, הכללים והחוקים המקומיים וכדומה.

 

שירותים: השירותים המפורסמים או המוצעים במערכת הקשורים לטיולים מסופקים על ידי צד ג' שהינו שותף עסקי שלנו. אנחנו רק מספקים פלטפורמה המאפשרת לך למצוא את השירותים הללו. אי לכך, החברה אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי בגין הטיולים ו/או השירותים הקשורים לטיולים.

 

מימון: אנחנו מספקים פלטפורמה שמאפשרת תכנון נסיעות, לרבות בקשר הפיננסי. הפלטפורמה מאפשרת מפגש בין משתמשים לבין בנקים ו/או מוסדות פיננסיים שרשאים לתת למשתמשים הצעות להלוואות כדי לממן את הטיולים שלהם, הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי (שאין לנו שום קשר אליהם). המידע המתקבל במערכת ו/או בקשר לשירותים ו/או בקשר למימון מבוסס בחלקו על אלגוריתמים וניתוחים וגם יכלול מידע שמתקבל מצדדים שלישיים. איננו יכולים להבטיח שתקבלו הלוואה כלשהי ו/או שסכום או תנאי ההלוואה יתאימו לכם ויכסו את מלוא הצרכים שלכם בנסיעה.

 

מנוע איתור מדיניות הקורונה במדינות השונות: שירותי מנוע איתור מדיניות הקורונה מסופקים בהתאם לפרטים המוזנים על ידי המשתמש בקשר עם קבלת השירותים הנ"ל ועלולים להיות מושפעים מנכונות פרטים אלו. בנוסף שירותי מנוע מדיניות הקורונה נסמכים על מידע המפורסם בציבור, ואין למטודלה כל קשר לגורמים ממשלתיים, באיזו שהיא טריטוריה, באופן שמאפשר לחברה לוודא נכונות הפרטים. מטודלה תעשה מאמצים מירביים באופן סביר, לספק מידע עדכני ונכון, ואולם, במידה ותיהיה סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין המדיניות שחלה בפועל, אין אנו נושאים ולא נישא בכל אחריות לפער זה. בפרט כל המידע המסופק למשתמש במסגרת מנוע מדיניות קורונה מסופק על יד מטודלה "כמו שהוא" ("AS IS"). שירותי מנוע מדיניות הקורונה ניתנים ככלי נוחות בלבד, ואין להסתמך בשום אופן על נכונות הדברים בדוחות שהופקו במסגרת השירות.

שימושך במערכת ו/או בשירותים ו/או בקשר למימון הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע במערכת ו/או בקשר לשירותים ו/או בקשר למימון, לרבות הצעות לטיולים ו/או לשירותים ו/או בקשר למימון. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים המופיעים במערכת, לרבות תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות הצעות לטיולים ו/או שירותים ו/או למימון, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. המערכת בכללותה, לרבות כל מידע המופיע בה ולרבות הצעות לטיולים ו/או שירותים ו/או למימון, והתוכנה העומדת בבסיסה ולרבות כל השירותים והמימון מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על המערכת, השירותים, המימון או התוכן, לרבות הצעות לטיולים ו/או שירותים ו/או למימון, הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של המערכת או התוכן, לרבות הצעות לטיולים ו/או שירותים ו/או למימון; או (ב) שהמערכת, השירותים, הצעות המימון ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או (ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן, לרבות הצעות לטיולים ו/או שירותים ו/או למימון, המוגשים במערכת או בשירותים; או (ד) שהמערכת תופעל ללא תשלום, ללא הגבלת זמן ושומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את פעילותה בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

אנו מבהירים כי המידע המוצג במערכת ו/או בקשר לשירותים ו/או בקשר למימון אינו מהווה המלצה, יעוץ, יעוץ פיננסי ו/או הצעה מטעמינו לבחירת יעד לטיול, לרכישת מוצר או שירות כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג במערכת ו/או בקשר לשירותים ו/או בקשר למימון הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.  כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבלו מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמכו על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותכם הבלעדית.

 

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, ו/או כשל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או במערכת או בשירותים ו/או בקשר למימון, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב שלהם הקשור או הנובע מהעלאת ו/או הורדת חומרים מהמערכת או בקשר אתה ו/או בקשר לשירותים ו/או בקשר למימון. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש במערכת ו/או בשירותים, ו/או במימון, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי המערכת ו/או השירותים ו/או המימון, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

 

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש או הסתמכות במערכת, בשירותים ו/או במימון או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה במסגרת שימושך בשירותי מטודלה. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש בשירותי מטודלה, החברה לא תהיה חבה לך כל סכום או פיצוי.

 

  1. שיפוי

את/ה מתחייב/ת לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאים אלו על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב/בסיסמא שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) במערכת ו/או בשירותים ו/או בקשר למימון; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות. הנך מסכים/ה שכל שימוש שלך במערכת ו/או בשירותים ו/או בקשר למימון יהיה בהתאם לכל דין.

 

  1. הוראות שונות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, את/ה מסכים/ה שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך האימייל וסמס. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. החברה רשאית להמחות או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי/ת להמחות או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, וכל ניסיון המחאה/הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. כל הפעילות במערכת וכל הקשור בה ובקשר לשירותים ו/או בקשר למימון, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע למערכת ו/או לשירותים ו/או בקשר למימון ולשימוש בהם ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.